Kategorije

close
apps proizvodi
apps proizvodi

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PRODAJE U web shopu VODOMARKET

 

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr.zakon, 44/2018-dr.zakon i 88/2021 u daljem tekstu: "Zakon") (član 12. -koji se odnosi na dužnosti obaveštavanja pre zaključenja ugovora i odeljak IV.  koji se odnosi na  zaštitu potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, i to od člana 26. do člana 39.).

Objavljivanjem Opštih uslova prodaje u web shop-u VODOMARKET (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja kupca u skladu sa članom 12.  i članom 26. zakona, osim ukoliko kupac ne zahteva mu trgovac lično preda obaveštenje,koje kupac može da zahteva pre zaključenja ugovora slanjem e-maila na e-mail adresu 
prodaja@vodomarket.rs

OPŠTI USLOVI

TRGOVAC je Vodomarket doo iz Niša,adresa Dimitrija Tucovića broj 200,Palilula, PIB:110461022, MB: 21352659.

KUPAC robe je posetilac web shop prodavnice (internet prodavnice) VODOMARKET koji odabere barem jedan proizvod sa stranice web shop-a Vodomarket, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti i/ili u drugoj poslovnoj banci) ili pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 

SAOBRAZNOST

ROBE,REKLAMACIJA,OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI

Kupac ima pravo da vrati robu u sledećim slučajevima:isporuka robe koja nije naručena; u slučaju nesaobraznosti sa ugovorom. SAOBRAZNOST ROBE-Trgovac je dužan da isporuči kupcu robu koja je saobrazna ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao kupcu kao uzorak ili model;ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za nesaobraznost  znao.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru - ako je u času zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe kupcu. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Ovi rokovi ne teku u periodu koji trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

 

OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI

za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, kupac ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po kupca.Samo za slučaj da napred navedena opravka/zamena nije moguća, odnosno nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte, niti u primerenom roku; ili ako kupac ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku; ili popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene ili ako otklanjanje nesaobraznosti predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca (ako se time u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvaraju preterani troškovi, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru/značaj saobraznosti u konkretnom slučaju/da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za kupca), kupac može da zahteva umanjenje cene, ili da izjavi da raskida ugovor.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca.

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim kupac daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za kupca, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je kupac nabavio.

Na odnose između trgovca i kupca, pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočeni nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja pri uočavanju nedostatka, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku "preporučeno."

 

REŠAVANJE SPOROVA -Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: “telo”). Nadležno Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.Postupak pred telom može da pokrene kupac samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava kupca i trgovca.

Kupac može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (u daljem tekstu: “Predlog”) dostavlja se nadležnom ministarstvu (Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija) na jedan od sledećih načina: neposredno, preko pošte ili elektronskim putem. Nakon prijema ovog predloga, nadležno ministarstvo radi daljeg postupanja po njemu ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta kupca ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog kupca (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu kupca i slično).Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća sopstvene troškove (primera radi, troškove zastupanja, putne troškove itd). Međutim, rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Pored toga, samo učešće kupca u  postupku vasnudskog rešavanja potrošačkog spora ga ne sprečava da naknadu štete zahteva u sudskom postupku.

Mogućnost rešavanja potrošačkog spora pred arbitražom -potrošački spor može se rešavati i pred arbitražom, kada kupac i trgovac zaključe sporazum o arbitraži nakon nastanka spora.Sporazum o arbitraži je isprava koju su potpisale obe ugovorne strane i koji ne sadrži druge sporazume osim onih koje se odnose na arbitražni postupak. Trgovac je dužan da kupca pre potpisivanja sporazuma o arbitraži upozna sa pravnim posledicama prihvatanja arbitražnog sporazuma, posebno o obaveznosti odluke arbitraže i troškovima ovog postupka.

Sudsko rešavanje spora-ukoliko rešavanje sporova nije moguće na neki od napred opisanih načina,  postupak se može pokrenuti pred nadležnim sudom.

Na sve što nije posebno regulisano ovim Opštim uslovima web shop Vodomarket,shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Vodomarket d.o.o.
DimitrijaTucovića 200, Niš
Matični broj: 21352659
e-mail: prodaja@vodomarket.rs
info telefon: 063/515 103  018/428 9 323

 • AmericanExpress
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Dinacard
 • Bancaintesa
 • Visa verificated
 • Master secure
close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je proizvoda

×

Uspešno ste dodali proizvod u korpu

Some text in the Modal Body

Proizvod
 • template keyboard_arrow_right
 • placeholder slika

 • prod check
  check
 • akcija - 0 % template
  RSD RSD